Introduktion EX

När man hanterar en brandfarlig vara finns det alltid en risk för brand eller explosion. Den brandfarliga varan kan tex vara gas, vätska eller damm. Om den brandfarlig varan blandar sig med syre kan den i kontakt med värme (energi) orsaka en brand eller explosion med förödande konsekvenser för verksamheten. Preventex arbetar med att förebygga denna typ av olyckor.

Klassningsplaner

Preventex upprättar klassningsplaner för explosionsfarliga områden. Klassningsplanen redovisar var det uppstår explosionsfarliga områden i anläggningen vilket sker då den brandfarliga varan blandas med syre. Detta gäller såväl gas, vätska, damm som explosivämnen.

Riskutredningar

Preventex genomför riskutredningar vid hantering av brandfarliga varor. Utredningen visar vilka risker som finns med hanteringen och hur de kan minimeras. Detta gäller såväl gas, vätska, damm som explosivämnen.

Besiktningar

Preventex genomför besiktningar för att kontrollera att anläggningen uppfyller gällande föreskrifter för explosionsfarliga områden samt kundens specifika krav.

Utbildningar

Preventex genomför företagsanpassad utbildning av personal för tex operatörer, föreståndare, installatörer, montörer, konsulter, tillverkare, räddningstjänst, laboratoriepersonal och målare. Detta sker både i egen regi samt i samarbete med Trainor.

Explosionsskyddsdokument

Preventex upprättar tillsammans med anläggningsägaren ett komplett explosionsskyddsdokument. Dokumentet omfattar allt som har med explosionsskyddet i anläggningen att göra såsom klassningsplaner, riskutredningar, explosionsskyddsåtgärder, skyltning, system för arbetstillstånd, arbetsbeskrivningar, utbildningsplaner, ansvar/delegering, samordning mm.

Inventeringar

Preventex genomför olika typer av inventeringar. Det kan vara en övergripande kartläggning av var det hanteras brandfarliga varor inom anläggningen. Det kan också vara en inventering av vilka brandfarliga varor som finns och dess säkerhetsdatablad.

Utredningar

Preventex genomför olika typer av utredningar, såsom hanterings- och tillståndsutredningar samt tillbuds- och olycksutredningar.

Kontroll av tändkällor

Preventex genomför en kontroll av alla tändkällor (13 st) inom explosionsfarliga områden.

Rådgivning CE-märkning

Preventex hjälper tillverkare som ska tillverka en utrustning för användning inom explosionsfarliga områden.

Rutiner för arbetstillstånd

Preventex upprättar tillsammans med anläggningsägaren en rutin för arbetstillstånd för arbete inom förbudsområden.