SÄKERHET I FOKUS

Konsulttjänster inom Ex

Preventex AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor. Detta för att öka säkerheten hos verksamhetsutövaren och det sker alltid med fokus på personen som dagligen arbetar med den brandfarliga varan.

Klassningsplaner

Preventex upprättar klassningsplaner för explosionsfarliga områden. Klassningsplanen redovisar var det uppstår explosionsfarliga områden i anläggningen vilket sker då den brandfarliga varan blandas med syre. Detta gäller såväl gas, vätska, damm som explosivämnen.

Riskutredningar

Preventex genomför riskutredningar vid hantering av brandfarliga varor. Utredningen visar vilka risker som finns med hanteringen och hur de kan minimeras. Detta gäller såväl gas, vätska, damm som explosivämnen.

Besiktningar

Preventex genomför besiktningar för att kontrollera att anläggningen uppfyller gällande föreskrifter för explosionsfarliga områden samt kundens specifika krav.

Utbildningar

Preventex genomför företagsanpassad utbildning av personal för tex operatörer, föreståndare, installatörer, montörer, konsulter, tillverkare, räddningstjänst, laboratoriepersonal och målare. Vi erbjuder både webbutbildningar och lärarledda kurser.

Explosionsskyddsdokument

Preventex upprättar tillsammans med anläggningsägaren ett komplett explosionsskyddsdokument. Dokumentet omfattar allt som har med explosionsskyddet i anläggningen att göra såsom klassningsplaner, riskutredningar, explosionsskyddsåtgärder, skyltning, system för arbetstillstånd, arbetsbeskrivningar, utbildningsplaner, ansvar/delegering, samordning mm.

Inventeringar

Preventex genomför olika typer av inventeringar. Det kan vara en övergripande kartläggning av var det hanteras brandfarliga varor inom anläggningen. Det kan också vara en inventering av vilka brandfarliga varor som finns och dess säkerhetsdatablad.

Utredningar

Preventex genomför olika typer av utredningar, såsom hanterings- och tillståndsutredningar samt tillbuds- och olycksutredningar.

Kontroll av tändkällor

Preventex genomför en kontroll av alla tändkällor (13 st) inom explosionsfarliga områden.

Rådgivning CE-märkning

Preventex hjälper tillverkare som ska tillverka en utrustning för användning inom explosionsfarliga områden.

Rutiner för arbetstillstånd

Preventex upprättar tillsammans med anläggningsägaren en rutin för arbetstillstånd för arbete inom förbudsområden.

Referenser

jan

Jan Hill

Jan Hill är grundare och ägare till Preventex AB och har en lång erfarenhet gällande rådgivning inom detta område. Jan har erfarenhet från många olika typer av verksamheter och har arbetat både som konsult men även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med rådgivning och att skriva föreskrifter.

Jan är sedan 2006 medlem och numera sekreterare i tekniska kommittén TK31 inom standardiseringsorganisationen Svensk Elstandard. Kommittén arbetar med att utarbeta nationella och internationella standarder inom området för explosiva miljöer.

Senaste nytt